Ý nghĩa của các con số quy hoạch 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500 là gì?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *